H - toevoeging voor houtvaart. De maximum diephang bij vervoer van deklasten hout onder verschillende omstandigheden en voor verschillende vaargebieden en jaargetijden. Voor verkrijging van het houtuitwateringsmerk moet het schip aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een deklading hout geeft het schip aanvullend drijfvermogen, dus extra bescherming tegen de zee, waardoor een gereduceerde uitwatering kan worden toegestaan. C - toevoeging voor passagiers- en troepenschepen, pelgrimsschepen en schepen met grote aantallen dekpassagiers. D - toevoeging voor schepen die passagiers vervoeren in ruimten welke daarvoor zeer tijdelijk zijn ingericht. Op zeilschepen behoeven alleen de uitwateringslijnen voor zoetwater en voor wna te worden aangegeven.

mager worden zonder reden als het de riviermond heeft verlaten. Tzw - tropen zoetwaterlijn. Bij speciale lading kunnen bovenstaande merken voorafgegaan worden door een extra letter (komt nauwelijks nog voor).

Hiermee is dus de minimum uitwatering of wel het minimum vrijboord bepaald, van groot belang voor de zeewaardigheid van een schip. Het Plimsollmerk eten wordt voornamelijk bepaald door de deklijn en een punt onder het midden van de deklijn op een afstand gelijk aan de voor het schip toegestane minimum zomeruitwatering, verticaal gemeten vanaf de bovenkant van de deklijn. Rond dit punt wordt een ring ingehakt met een buitenmiddellijn van 300 mm, die gesneden wordt door een horizontale lijn waarvan de bovenkant door het middelpunt van de ring gaat. De cirkel en alle lijnen behorend tot het uitwateringsmerk hebben een dikte van 25,4 mm (een inch). De uitwateringslijnen die de minimum uitwatering onder verschillende omstandigheden, jaargetijden en vaargebieden aangeven, zijn horizontale lijnen, 230 mm lang, loodrecht staande op een verticale lijn, 540 mm vór het middelpunt van de ring. De volgende uitwateringslijnen kunnen voorkomen (Nederlandse aanduiding z - zomer zeewaterlijn. Deze lijn gaat eveneens door het middelpunt van de cirkel. W - winter zeewaterlijn. Wna - lijn voor de noordatlantische Oceaan in de winter. T - tropen zeewaterlijn.

mager worden zonder reden

Naar een medisch specialist zonder


Heeft niets te maken met watersport, maar toch vermeld als maritieme wetenswaardigheid. De republieken Genua en Venetië schijnen, evenals de hanze, in de middeleeuwen reeds dwingende voorschriften te hebben gesteld ter voorkoming van te diep afladen van de schepen, maar deze voorschriften zijn nooit algemeen toegepast. Tot de "Merchant Shipping Act" in 1876 werd het afladen overgelaten aan het beleid en de goede zeemanschap van de kapitein. Deze werd, indien niet zelf eigenaar, sterk beïnvloed door de reder. Samuel Plimsoll ( een Engels parlementslid voortgekomen uit het gewone volk, hij was kolenboer, keerde zich tegen het misbruik van reders recepten die onverantwoordelijk diep geladen maar hoog verzekerde schepen naar zee stuurden, zonder zich te bekommeren om het leven der opvarenden. Met zijn boek our seamen (1872) en zijn spraakmakende optredens in het Lagerhuis, wist hij publieke belangstelling op verbruik te wekken, hetgeen tot gevolg had dat in 1876 voornoemde act werd afgekondigd. Deze verplichtte de reders op hun schepen een merk aan te brengen dat de maximum diepgang aangaf waartoe een schip in zout water mocht worden geladen (Plimsoll merk). In Nederland uitwateringsmerk of maximum-diepgangsmerk genoemd, een merk dat aan stuurboord- en bakboordzijde ter halve lengte blijvend en duidelijk op de huid is aangebracht. Het geeft aan tot welk vrijboord een schip onder bepaalde omstandigheden mag worden afgeladen.

Geen elk kind mag zonder reden opgesloten worden by dot/Jona


Bovendien vond ik het vreemd dat. China een doorverwijspagina is naar allerlei artikelen erover, wat erg inconsequent is in vergelijking met de overige landen op wikipedia. Gr., david 18:42 (cest)Ik begrijp het en ben het met je 1s dat Volksrepubliek china, naar China terug moet. Alleen de lemma's naar geschiedenis in China verplaatsen weet ik niet. Maar dat is een kwestie van smaak denk. Ikzelf hou namelijk van 1 overzichtpagina met bijvoorbeeld de geschiedenis van China, waarop alle periodes kort behandelt worden. Vanwaaruit er een link is naar aparte pagina's zoals er stonden waar langere artikels zijn specifiek over dat onderwerp. Maar ja een kwestie van smaak. En je had inderdaad alles overdacht.

mager worden zonder reden

Waerth 16:44 (CET)Zoals je ziet heb ik de kosten lijn met falun gong en tibet teruggeplaatst. De reden kan je in de voorgeschiedenis vinden. Zoals je ook ziet heb ik er 'onder andere' bij gezet, dit is bedoeld om niet volledig aandacht te vestigen op deze twee zaken. De chinese regering kan wel denken dat falun gong een sekte is (wat overigens in principe geen enkele reden is om te verbieden maar Amnesty International besteed hier wel degelijk aandacht aan. Hetzelfde geldt voor Tibet. Jeroenvrp 18:00 (cet de toevoeging over een eerder communistisch china lijkt mij overbodig (want te detailistisch)in deze inleidende tekst. Is een gegeven voor in de betreffende artikelen.

Eezie 00:34 (cet heen en weer geschuif van China bewerken, lAten we eerst een duidelijk concensus bereiken anders blijven de teksten van China ver - herplaatst worden! Ik heb een oproep in de kroeg geplaatst, maar er kwam nauwelijks respons. Ben toen maar zelf aan de slag gegaan. Zoveel heen en weer geschuif is het trouwens niet. Wat ik doe is het volgende: de pagina's over de oude "versies" van China voeg ik samen. Geschiedenis van China, waarna ik, volksrepubliek china wil verplaatsen naar, china ; alleen is daar een moderator voor reden is dat het. Veel te versnipperd en onoverzichtelijk was, de deelpagina's vaak te klein waren om een eigen pagina te rechtvaardigen en de pagina's nauwelijks naar elkaar linkte.

Mager worden - wikihow

Voor een kritische studie (tikkeltje pro-westers) maar behoorlijk objectief tav de recente geschiedenis verwijs ik naar Mervin. Goldstein (1997) The Snow lion and the Dragon. China, tibet, and the dalai lama, university of California press. China heeft vanuit mijn persoonlijke oogpunt nog steeds een vrij totalitair systeem. De veranderingen ten dieet slechte die bijvoorbeeld. Hong Kong heeft doorgemaakt sinds de overname zijn zichtbaar. China is op weg naar een opener samenleving en er is veel ten goede veranderd, maar een groot gedeeelte van het politbureau en daarmee de macht is nog steeds in handen van een behoudende groep. Het is nog maar de vraag of de nieuwe premier van China hiertegen staande blijft.

mager worden zonder reden

De kast, zonder, reden at Discogs

De chinezen werden meermaals in de haar geschiedenis te hulp geroepen. Deze verregaande afhankelijkheid van China leidde ertoe dat Tibet feitelijk als onderdeel van China werd beschouwd hoewel de Chinezen geen souvereiniteit over Tibet claimden. De verovering van Tibet in 1904 door de Britten bracht daar verandering. Teneinde een neutrale bufferzone in het zuidwesten te creeren (daarachter lag immers Brits-India) veroverde China tibet in 1910 op de Britten, met naar alle aanzien inlijving van Tibet als doel. In de daaropvolgende periode van 19 werd Tibet aan haar lot overgelaten daar in China zowel de anti-japanse oorlog als de Chinese burgeroorlog woedde. In 1949 riep mao zedong de volksrepubliek uit voor het territorium dat in 1911 aan de republiek china toebehoorde. Delen van dat territorium, waaronder Tibet en taiwan, waren op dat moment nog in handen van de Kwomintang.

Ik heb tav daarvan (nog) niets gewijzigd omdat ik dat onderwerp verder wil uitdiepen, en dan tezijnertijd hoop te nuanceren. Overigens verdient de idee dat "religie" omsteden is ook nadere uitwerking. Voor de jaren 80 was daar zeker sprake van; nu zijn inheemse godsdiensten toegestaan maar is het bijvoorbeeld voor bijbel Chinezen nog niet mogelijk een Christelijke kerkdienst bij te wonen. (Ik denk overigens dat daar bijzondere redenen voor zijn, nl de angst dat mensen in de kerk politiek asiel aanvragen). Ik heb met name de laatste zin verwijderd omdat het mi ten onrechte de indruk wekt dat China een totalitair systeem is (gekleurd taalgebruik). Falun Gong is in China een verboden beweging omdat het enge trekjes van een sekte vertoont. Bewegingen die in Westerse landen verboden zijn worden ook niet in verband gebracht met een totalitair systeem. Het geval Tibet is complex. In de afgelopen ca 400 jaar had Tibet min of meer de status van protectoraat.

De kast, zonder reden, lyrics genius Lyrics

Inhoud, dit is duidelijk een kaart van het. Is een bronvermelding niet verplic. Ik weet niet of het verplicht is, maar zo niet, dan kan het in elk geval geen kwaad. Andre Engels 13:40 (cet beste Edwin, waarom heb je de zin "Dit laatste in hoofdzaak ten aanzien van. Falun Gong en van, tibet als zijnde onjuist geschrapt (in de alinea over totalitarianisme ten opzichte van politiek, religie en ethnische minderheden)? Ik kan me voorstellen dat vanuit Chinees perspectief een ander standpunt ingenomen wordt dan vanuit vanuit Tibet of Falun Gong, maar dan lijkt het me objectiever om beide standpunten te noemen, dan geen van beide. Zou je je wijziging kunnen toelichten? Groet, falcongj 07:48 (cet beste falcongj; hoewel ik ook moeite heb met de term "totalitarisme" kan ik me enigszins griekse vinden in de stelling dat China een repressief beleid voert inzake "politiek" en "religie." Dat China eveneens "etnische minderheden zou onderdrukken is mijns inziens achterhaald.

Mager worden zonder reden
Rated 4/5 based on 561 reviews